Търсене

Какво означава да бъдеш свободен?

6 Април, 2017 - 13:59
0 Коментари

Оценка:
Общо гласували 46

Понятието свобода е наситено с богата гама от смисъл и може да бъде интерпретирано по различни начини от отделните личности. Затова няма конкретно, точно и единствено значение на тази дума. Обединявайки различни гледни точки и индивидуални представи, тя предоставя идеи за своеобразни разсъждения.

Едно от значенията на разбирането за свобода се обвързва с идеите за моралното и общочовешкото. В този аспект бихме могли да говорим за нравствената свобода на личността и духа. Думата може да се обясни и чрез сродното понятие освобождение, което може да се разтълкува като премахване, загърбване на нещо. Свободата може да означава и независимост. Всичко това свидетелства за разнообразното възприемане не само на волността, но и на всичко около нас.

Моралът е част от всеки човек, строго индивидуален е и характеризира светогледа на личността. В обширното понятие за морал се помества нравствеността, която обхваща духовните качества на човека. Редом с нея се формира и названието свобода, образувайки понятието нравствена свобода. Тя вече се обвързва с проявявяните собствени белези на личността като мисъл, душевност и други. По този начин се обособяват свободата на мисълта, на духа, които от своя страна формират цялостната свобода на човека. За да се постигне тази морална неограниченост, човекът трябва да си служи с оръжието на познанието. То дава широка компетенция и възможност за общуване в социалната среда безпроблемно и с удоволствие. Ерудицията се цени високо в обществената среда и се възприема като естествена мяра за морал. Начетените личности са дарени с висока етика, ето защо могат да се нарекат свободни в морален план.

Вглеждането в понятието свобода може да се осъществи и от съвсем различна гледна точка. Чрез задълбочаване в строежа на думата може да се сформират други названия, сродни такива. Ето как свободата може да се разбере като освобождение. Освобождението може да се приложи в ежедневието - например чрез отказване на вредните навици. В този смисъл човекът е освободен от зависимостта, от предишното си Аз. Ако приложим значението в социалната сфера, то може да се разбере като преодоляване на предубеждения посредством собствена увереност. Така човекът става независим от другите и изгражда себе си като самостоятелен индивид.

Думата независим е сродна на думата свободен, но може да бъде разтълкувана по много начини. От една страна, в същността ѝ навлиза идеята за липса на ограничения от всякакъв характер, например обществено-политически. В този аспект може да се разтълкува дори девизът на националноосвободителните борби - "Свобода или смърт". Свободата тук се явява както национална независимост, така и символ на високата нравствена сила на личностите от предосвобожденските десетилетия.

Множество асоциации биха могли да се направят с думата свобода. Най-важната от тях обаче се явява щастието. То не изпитва дали човешкото съзнание е със свръхбогат интелект, нито пък се вглежда в навиците на хората. Ето как се поражда съвършено различна представа за свободата. Щастливият човек е духовно свободен. Затова трябва да се наслаждаваме на живота и да го превърнем в източник на радост и вдъхновение.

Невъзможно е да насочим мисълта към едностранното тълкуване на което и да е понятие. Преходност между смислите винаги ще има, както винаги ще съществуват различни идейни възгледи. А това също прави хората свободни.

Ключови думи: 
последна редакция на 24 Април, 2017 - 17:47
снимка на damnright